Algemeen

Mr. Meure is inmiddels 15 jaar werkzaam als advocaat, waarvan 10 jaar als ‘advocaat – ondernemer’, en mede oprichter van het kantoor. Mr. Meure rekent zowel ondernemers als particulieren tot zijn klanten. Klanten die geregeld worden bijgestaan waar het geschillen betreft op het gebied van contractenrecht, beslaglegging, incasso van vorderingen, echtscheiding en alimentatie (voor onder ondernemer en particulier) en diverse verdelingsvragen. Op het vlak van het arbeidsrecht is mr. Meure met judicium ‘met genoegen’ geslaagd voor de specialisatie opleiding van de universiteit Leiden (Diploma Specialisatie Arbeidsrecht). Mr. Meure voert zowel een advies- als een procespraktijk.

Klanten typeren mr. Meure geregeld als empatisch en tactvol in het onderlinge contact, en naar buiten toe als standvastig, praktisch en oplossingsgericht.

Mr. Meure neemt geregeld deel aan diverse specialisatie opleidingen, zoals laatstelijk de Grotius Onroerend Goed en de opleiding Huwelijksvermogensrecht. Ook rondde mr. Meure de Juridische specialisatie opleiding Echtscheidingsrecht (vFAS) af, en nam hij deel aan een mediators opleiding.

Mr. Meure is tevens initiatiefnemer/ eigenaar van de volgende handelsnamen en doelgroep gebonden websites:

Voor rechtzoekenden die hun probleem bij voorkeur zo snel mogelijk op willen lossen:

http://www.kortgedingadvocaat.com/

Voor rechtzoekenden die het niet eens zijn met het advies of de mening van de jurist van de rechtsbijstandverzekering (Arag, DAS etc.).

http://www.secondopinionadvocaat.com/

Mr. Meure actueel

Op 5 december 2014 beleefde mr. Meure zijn ‘finest hour’ als advocaat en jurist. Na een publicatie te hebben geschreven voor het gezaghebbende tijdschrift EB van Kluwer (EB, mei 2013, afl. 5), entameerde hij een procedure bij de Commissie cassatie in het belang der wet, bestaande uit mr. R.A.A. Duk, Prof. mr. C.E. du Perron en mevrouw mr. M.M. Olthof, in welke procedure mr. Meure de Commissie verzocht de Procureur Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden positief te adviseren tot instelling van het bijzondere rechtsmiddel van Cassatie in het belang der wet, tegen een daarvoor door hem aangedragen arrest van één der Gerechtshoven te lande. Nadat de Commissie het verzoek van mr. Meure – mede op de door hem aangevoerde gronden – honoreerde, nam de Procureur Generaal het verkregen advies van de Commissie over, en werd de rechtsvordering Cassatie in het belang der wet ingesteld. In het beroepschrift citeerde de Procureur Generaal mede uit laatstbedoeld in het EB geplaatste artikel van mr. Meure. Op 5 december 2014 volgde het slotakkoord van de Hoge Raad zelf, waarbij het door mr. Meure voor cassatie voorgedragen arrest door de Hoge Raad werd gecasseerd (vernietigd). Sinds 5 december 2014 kan in nagenoeg elke verzoekschriftprocedure op grond van artikel 223 Rv om vaststelling van voorlopige voorzieningen worden gevraagd. Het voor de verzoekschriftprocedure baanbrekende arrest van de Hoge Raad is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (NJB), en tevens, samen met de conclusie van de Procureur Generaal, op www.rechtspraak.nl. U kunt deze stukken inzien op onze kennisbank, onder het kopje ‘gratis’, bij ‘Rebel & Meure advocaten overtuigt de Hoge Raad’.

Publicaties en vermeldingen in de wetenschappelijke literatuur:

– Wolters Kluwer Business, EB, april 2015, afl. 4, auteur mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam), ‘De voorlopige voorziening van art. 223 Rv in de verzoekschriftprocedure’;

– Wolters Kluwer Business, RFR, maart 2015;

– Wolters Kluwer Business, Nederlands Juristenblad (NJB), 14 juni 2013, jaargang 88, aflevering 24, pagina 1601;

– Wolters Kluwer Business, EB, mei 2013, afl. 5, ‘De voorlopige voorziening ex art. 223 Rv en de verzoekschriftprocedure’;

Daarnaast toont mr. Meure zich ook maatschappelijk betrokken, en poogt hij instanties, zoals laatstelijk bijvoorbeeld de Tweede Kamer, te overtuigen van de noodzaak tot doorvoering van verbeteringen die de rechtspraktijk, en daarmee de maatschappij, ten goede kunnen komen.

Permanente educatie

Mr. Meure hecht er aan, gelet op de ‘Verordening op de vakbekwaamheid’, kenbaar te maken welke cursussen en opleidingen door hem zijn gevolgd. Specialisatie opleidingen, zoals bijvoorbeeld de PAO specialisatie opleiding Arbeidsrecht, worden in de regel schriftelijk en mondeling geëxamineerd door een officiële examencommissie.

In 2017

– Patroonscursus/ opleiding van de advocaat – stagiaire;

– KEI regie en maatwerk door de civiele rechter;

– KEI complicaties;

– KEI eerste aanleg;

– Veranderingen onder KEI;

– Kunst en Koop;

– Actualiteiten vermogensrecht 1;

– Actualiteiten vermogensrecht 2;

– Actualiteiten vermogensrecht 3;

 

In 2016

– Update Verbintenissenrecht I;

– Update Verbintenissenrecht II;

– Dagvaarding en tips;

– Overeenkomsten en faillissement;

– Bestuurdersaansprakelijkheid;

– Consumentenovereenkomst;

– Huwelijksvermogensrecht;

– Alimentatie;

– Jurisprudentie P&F  V;

– Jurisprudentie P&F  IV;

– Journaal vermogensrecht VIII;

– Actualiteiten P&F;

In 2015

– Mediation Intervisie;

– Huwelijksvermogensrecht: gemeenschap van goederen;

– Huwelijkse voorwaarden: afwikkeling van het verrekenbeding;

In 2014

– Basis opleiding mediation;

– Specialisatie opleiding mediation;

In 2013

– Onroerende zaak: roerend/ onroerend, bestanddelen, horizontale scheiding, kabels en leidingen;

– Eigendom (juridisch en economisch), erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, burenrecht;

– Kadaster en openbare registers voor onroerend goed;

– Erfpacht, opstal, appartementsrecht;

– Koop (totstandkoming en aansprakelijkheid);

– Levering I en II;

– Aanneming van werk en opdracht;

– Beslag en faillissement;

– Hypotheek en executie;

– Verjaring;

– Publiekrechtelijke aspecten van vastgoedtransacties;

– Vastgoedfinancieringen;

– Huur (woon- en bedrijfsruimte);

– Goederenrechtelijke vormgeving bouwprojecten;

– IB/VPB, BTW en overdrachtsbelasting;

In 2012 volgde mr. Meure de postdoctorale specialisatie opleiding Echtscheidings- en Familierecht (JSOF):

– Gemeenschap van goederen en Huwelijkse voorwaarden (JSOF)
– De ondernemer in echtscheiding (JSOF)
– Alimentatierecht en Alimentatierekenen (JSOF)
– Fiscaliteiten en de Jaarrekening (JSOF)
– Procesrecht (eerste aanleg en hoger beroep) (JSOF)
– Internationaal Privaatrecht (IPR) (JSOF)
– Huwelijksvermogensrechteljike aspecten van levensverzekering (JSOF)
– Pensioenrechten (JSOF)
– Afstamming en Gezag (JSOF)

 

– Kort Geding (Eggens Instituut)

 

In 2011 volgde Mr. Meure de postdoctorale specialisatie opleiding Arbeidsrecht, Rijksuniversiteit Leiden (PAO Leiden):

– Introductie en de arbeidsovereenkomst (PAO Universiteit Leiden)
– Goed werkgeverschap en werknemerschap (PAO Universiteit Leiden)
– Medezeggenschap (PAO Universiteit Leiden)
– Collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen (PAO Universiteit Leiden)
– Einde van de arbeidsovereenkomst (PAO Universiteit Leiden)
– Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid (PAO Universiteit Leiden)
– Arbeid, gezondheid en schade (PAO Universiteit Leiden)
– Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling (PAO Universiteit Leiden)
– Arbeidsprocesrecht (PAO Universiteit Leiden)

 

 In 2010 volgde Mr. Meure de volgende cursussen:

– Arbeidsrecht congres De Statutair directeur (Academie voor de Rechtspraktijk)
– Arbeidsprocesrecht (Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)
– Actualiteiten algemeen vermogensrecht (Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)
– Contracten maken (Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)
– Actualiteiten burgerlijk procesrecht (Universiteit Amsterdam – Eggens Instituut)

 

In 2009 en verder terug volgde mr. Meure geregeld diverse cursussen, waaronder bijvoorbeeld:

  • Personenvennootschappen;
  • Koop onroerend goed;
  • Procederen algemeen civiel;
  • Insolventierecht;
  • De eerste drie ziektejaren (arbeidsrecht);
  • Alimentatierekenen;
  • De ontslagpraktijk, systematiek en casusanalyse (arbeidsrecht);