Privacy & cookies

Heijink & Meure advocaten, gevestigd te (6716AB) Ede aan de Keesomstraat 42A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heijink & Meure advocaten respecteert privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

Persoonsgegevens

 • Heijink & Meure advocaten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Heijink & Meure advocaten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Heijink & Meure advocaten verstrekt.
 • Heijink & Meure advocaten kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens
  verwerken:
 • Adresgegevens (naam, adres en woonplaats);
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Dossiergegevens
 • Sollicitatiegegevens
 • Bankrekeningnummer; en
 • IP-adres.

Doel en grondslag

 • Heijink & Meure advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • het verzenden en innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie

Heijink & Meure advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Op basis van het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Op basis van uitvoering van een overeenkomst
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang
 • Op basis van uw toestemming

Bewaartermijn

 • Heijink & Meure advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De duur van het bewaren van persoonsgegevens verschilt per situatie:
  o Indien er een overeenkomst met u tot stand is gekomen, bewaart Heijink & Meure advocaten uw gegevens en dossiergegevens minimaal 5 en maximaal 20 jaar.
  o Gegevens betreffende werving- en selectie worden vernietigd na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij een overeenkomst wordt aangegaan. In dat geval worden gegevens tot tenminste 5 jaar na einde dienstverband bewaard. Indien sprake is van schaderisico’s is die termijn maximaal 20 jaar.
  o Administratieve gegevens en overige gegevens worden bewaard tot maximaal 7 jaar na het betreffende boekjaar.

Delen met anderen

 • Heijink & Meure advocaten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ter bescherming van een gerechtvaardigd belang, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Heijink & Meure advocaten, sluit Heijink & Meure advocaten een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heijink & Meure advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

 • Op de website van Heijink & Meure advocaten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Heijink & Meure advocaten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

 • Heijink & Meure advocaten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de contentpagina’s van Heijink & Meure advocaten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
 • De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google mogelijk opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
 • Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Heijink & Meure advocaten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Heijink & Meure advocaten heeft hier geen invloed op.
 • Heijink & Meure advocaten heeft Google geen toestemming gegeven om via Heijink & Meure advocaten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
 • Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heijink & Meure advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heijinkenmeure.nl, onder vermelding van uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer.

Heijink & Meure advocaten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Heijink & Meure advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

De hiervoor genoemde rechten van betrokkenen gelden niet, indien deze indruisen tegen de voor onze beroepsgroep geldende geheimhoudingsverplichtingen.

Beveiliging

Heijink & Meure advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Heijink & Meure advocaten maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Tevens maakt Heijink & Meure gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Heijink & Meure advocaten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Heijink & Meure advocaten op via info@heijinkenmeure.nl. www.heijinkenmeure.nl is een website van Heijink & Meure advocaten. Heijink & Meure advocaten is als volgt te bereiken:

 • Post- en vestigingsadres: Keesomstraat 42-A, 6716AB, Ede, Nederland
 • Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 32165468
 • Telefoon: 0318 571 682
 • E-mailadres: info@heijinkenmeure.nl

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen aangaande dit privacyreglement van Heijink & Meure advocaten, dan kunt u deze richten aan: info@heijinkenmeure.nl.

Heijink & Meure advocaten zal u zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week voorzien van een reactie op uw vraag en/of opmerking.

Aanpassen privacyreglement

Heijink & Meure advocaten behoudt zich het recht voor dit privacyreglement eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Heijink & Meure verzoekt u dan ook om het privacyreglement regelmatig te bekijken, zodat u geïnformeerd blijft.