Kan ik compensatie krijgen voor mijn loonkosten?

Tot en met 17 maart 2020 bestond de de regeling Werktijdverkorting (Wtv), waarmee werkgevers personeel tijdelijk korter konden laten werken bij plotselinge omzetdalingen. In de aanloop van de coronacrisis steeg het gebruik van de regeling Wtv explosief en werd de regeling Wtv ingetrokken. Het kabinet heeft de regeling Wtv vervangen door de NOW regeling. De NOW regeling maakt het mogelijk om in geval van acute en zware terugval in de omzet een subsidie te ontvangen. Wij leggen de voorwaarden en gevolgen van de NOW regeling  voor u uit.

Hoofdlijnen NOW regeling

De NOW geeft in een periode van aanzienlijke omzetdaling daarom een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. De subsidie wordt verstrekt per loonheffingennummer. Met de subsidie wordt beoogd om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Werkgevers die gebruik maken van de regeling dienen zich hard te maken om werkgelegenheid te behouden, ook voor flexibele werknemers.

Voorwaarden subsidie NOW regeling:

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient sprake te zijn van een omzetdaling van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020. De omzetdaling wordt berekend door de omzetdaling over een periode van drie maanden te vergelijken met 1/4 van de omzet in 2019. Bedroeg de omzet in heel 2019 dus € 500.000,-, dan gaat de regeling er dus kennelijk van uit dat de omzetdaling tenminste (€ 500.000 / 4 = € 125.000 maal 20% =) € 25.000,- dient te zijn.

Hoogte subsidie

Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor een subsidie. De subsidie is een bedrag van 90% van de loonsom over de periode vanaf maart 2020 t/m mei 2020).

De regeling NOW kent voor de berekening van de subsidie een formule: A x B x 3 x 1,3 x 0,9

A = het percentage van de omzetdaling (die dus minimaal 20% dient te zijn).

B = de loonsom van januari 2020 (1e aangifte tijdvak 2020).

Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uitgegaan. Om de verwerking van de aanvragen te versnellen worden de werkgeverslasten berekend met een opslag van 30% (De factor 1,3 in de formule).

Het loon dat wordt meegenomen mag niet meer zijn dan maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per werknemer. Het maximumdagloon per maand is per 1 januari 2020 € 4.769,34 bruto. Een loon boven € 9.538 bruto per maand komt dus niet voor subsidie in aanmerking.

De subsidie wordt vastgesteld op basis van het percentage omzetdaling. Stel de loonsom is € 1.000.000,-. Is de omzetdaling 100%, dan is de subsidie 90% van de (gemaximeerde) loonsom, dus € 900.000,-. Is de omzetdaling 20%, dan is de subsidie 20% van 90%, dus (€ 1.000.000,- maal 90% maal 20% =) € 180.000,-.

Subsidieverplichtingen

De subsidie dient (uiteraard) enkel te worden gebruikt voor loonbetaling. De ondernemingsraad (OR) en/of de personeelsvertegenwoordiging (PV) dient te worden geïnformeerd over de subsidieverlening. Verder dient een deugdelijke administratie te worden gehouden. Deze administratie dient tot vijf jaar na subsidievaststelling te worden bewaard i.v.m. eventuele controle van de subsidieverlening.

De werkgever dient zich in de subsidieperiode in te spannen voor behoud van werkgelegenheid. Het is dus de bedoeling dat in die periode geen werknemers worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever dient zich dus ook in te spannen om werkgelegenheid te behouden (lees: de loonsom zoveel mogelijk gelijk te laten zijn).

Afrekening

De subsidieverstrekking is een voorschot. Als de subsidieperiode is verstreken dient het subsidiebedrag definitief te worden vastgesteld. De aanvraag om de subsidie definitief vast te stellen moet binnen 24 weken na het einde van de subsidieperiode worden gedaan. Eindigt de subsidieperiode dus 31 mei, dan dient 24 weken later de aanvraag te zijn gedaan. Daarbij dient een definitieve opgave te worden gedaan van de omzetdaling. Bij die aanvraag dient een accountantsverklaring te worden overlegd (mogelijk komen daarop nog uitzonderingen).

Als toch ontslag wordt aangevraagd tijdens de subsidieperiode, dan wordt de subsidie gekort. De loonsom wordt dan gekort met een bedrag gelijk aan het loon van de ontslagen werknemer, met een opslag van 50%. Als blijkt dat (achteraf bezien) toch niet aan de voorwaarden is voldaan, dan kan de subsidie worden teruggevorderd.

Aanvraag

UWV is druk bezig om zich voor te bereiden op de uitvoering van de NOW regeling. Naar verwachting van de loketten open op 6 april 2020. Op dat moment kan een aanvraag worden gedaan. Meer informatie hierover is te vinden op de website van UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx.

Samenvatting

De overheid heeft als gevolg van de coronacrisis een vervangende regeling in het leven geroepen voor de regeling Wtv. De NOW regeling maakt het mogelijk om in geval van acute en zware terugval in de omzet een subsidie te ontvangen. De subsidie van de NOW regeling wordt toegekend als voorschot. Tijdens de subsidieperiode van drie maanden mogen geen personeelsleden worden ontslagen. Wordt er toch personeel ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, dan wordt de subsidie gekort. Achteraf wordt vastgesteld of recht bestond op de subsidie en voor welk bedrag.

De subsidie de NOW regeling is beperkt in tijd en duur. De hoogte is maximaal 90% van de loonsom als de volledige omzet wegvalt. De subsidie is ook beperkt tot een periode van drie maanden. De subsidie ziet slechts op een tegemoetkoming in de loonkosten en verplicht werkgevers om geen werknemers te ontslaan. Is deze subsidie niet voldoende om de onderneming draaiende te houden, laat u dan adviseren over de verdere mogelijkheden. Neem dan contact met ons op.