Wet bescherming bedrijfsgeheimen en uw onderneming

Bedrijfsgeheimen en innovatie in uw onderneming beschermen is belangrijk. Op 23 oktober 2018 is de Wet Bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen door de Eerste Kamer.

Met deze wet wordt een Europese Richtlijn “omgezet” in Nederlandse wetgeving. In Nederland was er geen wetgeving op dit punt. Maar biedt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen wat de titel doet veronderstellen? De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt allerlei tools om inbreuken op bedrijfsgeheimen aan te pakken. Maar eerst zal dienen te worden aangetoond dat sprake is van een bedrijfsgeheim en dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig is verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Voordat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bescherming biedt, dient dus eerst te worden aangetoond dat sprake is van een bedrijfsgeheim. Wat is dan een bedrijfsgeheim volgens deze nieuwe wet? Een bedrijfsgeheim is pas een bedrijfsgeheim indien de informatie niet algemeen bekend is, handelswaarde heeft en redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden. 

Wat is schending van een bedrijfsgeheim?

Als aangetoond is dat sprake is van een bedrijfsgeheim, dan dient daarna te worden bekeken of sprake is van schending van het bedrijfsgeheim. Daarvoor dient te worden aangetoond dat het bedrijfsgeheim zonder toestemming wordt gebruikt of openbaar gemaakt. Ook dient te worden aangetoond dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig is verkregen, bijvoorbeeld zonder toestemming of in strijd met een (geheimhoudings)overeenkomst.

En wat kan de wederpartij doen?

Stel er is aangetoond dat er sprake is van een bedrijfsgeheim en dat bedrijfsgeheim geschonden is, wat kan de wederpartij dan nog doen? De wederpartij kan zich op verschillende wijzen verdedigen:

  • Zo kan deze (proberen) aan te tonen dat hij/zij de informatie zelf heeft ontdekt, of door reverse engineering van een bestaand product. Juist om die reden wordt reverse engineering in veel ICT contracten verboden (en dat kan nog steeds). 
  • Een andere verdediging kan zijn, dat het bedrijfsgeheim is geschonden om wangedrag, fouten of illegale activiteiten te openbaren. Dat laatste zet de deur om gerechtvaardigd bedrijfsgeheimen te stelen wagenwijd open. Om dat in te dammen is daarom toegevoegd dat sprake dient te zijn van een vermoeden van een misstand zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Dat betekent dan ook, dat alleen een werknemer een beroep kan doen op deze uitzondering. 

Kortom, de Wet bescherming bedrijfsgeheimen maakt het noodzakelijk dat er:

  • Een actief beleid te voeren om bedrijfsgeheimen te beschermen;
  • Overeenkomsten zijn met werknemers, leveranciers en /of afnemers om bedrijfsgeheimen te beschermen, maar bijvoorbeeld ook om reverse engineering te verbieden. 

Welke middelen biedt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen tegen inbreuken?

Als komt vast te staan dat sprake is van een onrechtmatige inbreuk, dan kan de rechter allerlei maatregelen toestaan, zoals staken van het gebruik van de informatie, beslag leggen op inbreukmakende goederen, vernietiging van inbreukmakende goederen, of een schadevergoeding toekennen. Ook kan onder voorwaarden een veroordeling in de volledige proceskosten plaats vinden. 

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt wel bescherming, maar onvoldoende om te voorzien in voldoende bescherming van bedrijfsgeheimen of verworven kennis (knowhow). 

Is dat het enige wat er kan worden gedaan?

Nee, behalve de Wet beschermingsbedrijfsgeheimen kunt u nog meer doen. Wat kan er nog meer gedaan worden om bedrijfsgeheimen en innovatie te beschermen? Hierna worden nog een aantal mogelijkheden op een rij gezet:

Geheimhoudingsbeding of overeenkomst (een zg. NDA

Een geheimhoudingsbeding is een artikel in een overeenkomst dat geheimhouding regelt. Een NDA is een overeenkomst die geheel in het teken van geheimhouding staat, bijvoorbeeld bij bedrijfsovernames.

Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding wordt een concurrentiepositie beschermt door de wederpartij te verbieden werkzaam te zijn binnen een   Concurrentiebedingen zijn wel aan allerlei voorwaarden verbonden in het arbeidsrecht. Zo kan een concurrentiebeding niet zonder meer worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst en kan een werknemer aan de rechter vragen om het concurrentiebeding te matigen. In zakelijke contracten dient rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld de agentuur overeenkomst en mededingingswetgeving die voorwaarden stellen aan concurrentiebeperkende bedingen. 

Boetebeding

Schade bewijzen is meestal een lastige en kostbare aangelegenheid. Vooral bij schending van geheimhoudingsverplichtingen is lastig te bepalen of en in welke mate schade is geleden.

Het opnemen van een boetebeding in overeenkomsten bij schending van geheimhoudingsverplichtingen is daarom aan te bevelen. Een boetebeding is een artikel in een overeenkomst die een overeengekomen boetebedrag koppelt aan schending van een afspraak in een overeenkomst. De boete is een gefixeerde schadevergoeding. Het voordeel van zo’n bepaling is dat geen schade hoeft te worden bewezen. Het probleem bij overtreding van contractuele bedingen zoals geheimhoudingsbedingen, is dat meestal moeilijk is aan te tonen of er schade is geleden.

Intellectuele eigendomsrechten

Onder omstandigheden kan het verstandig zijn om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten. Voorbeelden hiervan zijn een auteursrecht of octrooi. Naast belangrijke voordelen (zoals het alleenrecht op gebruik en verveelvoudiging gedurende een bepaalde periode) kennen intellectuele eigendomsrechten ook belangrijke nadelen. Belangrijke nadelen zijn de beperkte bescherming van bijvoorbeeld het auteursrecht. Ideeën en theorieën zijn niet beschermd als deze niet zijn uitgewerkt op een originele wijze. Technische tekeningen zijn meestal niet beschermd. Belangrijke nadelen van octrooi zijn de registratie (per land) de kosten die gepaard gaan met registratie en openbaarmaking (het octrooi wordt gepubliceerd in een register). 

Meer weten?

Bescherming van bedrijfsgeheimen is geen sinecure. Meer weten over de mogelijkheden om uw bedrijfsgeheimen te beschermen? Neem dan vrijblijvend contact op.